პროსტიტუცია ონლაინ – ვინ უნდა გააკონტროლოს ინტერნეტსაიტები, რომლებიც მსურველებს სექს-მომსახურებას სთავაზობენ

თა­ნა­მედ­რო­ვე ტე­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ერ­თად, პროს­ტი­ტუ­ცი­ამ ქუ­ჩე­ბი­დან ონ­ლა­ინ სივ­რცე­ში გა­და­ი­ნაც­ვლა. AMBEBI.GE-მ ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი მოკ­ვლე­ვის ფარ­გლებ­ში გა­მო­ავ­ლი­ნა რამ­დე­ნი­მე სა­ი­ტი ქარ­თუ­ლი მი­სა­მარ­თე­ბით, რომ­ლე­ბიც პროს­ტი­ტუ­ცი­ას უწე­ვენ პრო­პა­გან­დას და ქარ­თვე­ლი თუ უცხო­ე­ლი სექსმუ­შა­კე­ბის “კლი­ენ­ტებ­თან” და­კავ­ში­რე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ.

ე.წ. ონ­ლა­ინ ბორ­დე­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში სრუ­ლი­ად უკონ­ტრო­ლოა და ამ ტი­პის სა­ი­ტებ­ზე არას­რულ­წლოვ­ნებ­საც უპ­რობ­ლე­მოდ აქვთ წვდო­მა. ერთ-ერთი ქარ­თუ­ლი სა­ი­ტი, რო­მელ­საც გა­სა­გე­ბი მი­ზე­ზე­ბის გამო არ ვა­სა­ხე­ლებთ, და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს ქარ­თვე­ლი და უცხო­ე­ლი გო­გო­ნე­ბის შე­სა­ხებ პი­რად და სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცი­ას სთა­ვა­ზობს.

სა­იტ­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია გო­გო­ნე­ბის შიშ­ვე­ლი სხე­უ­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­ე­ბი და სა­ი­ტის ვი­ზი­ტო­რე­ბის მიერ მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი რე­ი­ტინ­გე­ბი. ასე­ვე მო­ბი­ლუ­რის ნომ­რე­ბი და ფი­ზი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი.

ჩვენ ჩა­ვა­ტა­რეთ ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი ექ­სპე­რი­მენ­ტი, რომ­ლი­თაც და­დას­ტურ­და, რომ ეს მარ­თლაც სექსმუ­შა­კე­ბის სა­კონ­ტაქ­ტო მო­ნა­ცე­მე­ბია, თუმ­ცა არ­სე­ბობს მა­ღა­ლი რის­კი იმი­სა, რომ სა­იტ­ზე ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის ფოტო და სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია მოხ­ვდეს, რად­გან რო­გორც ვებ-სა­იტ­ზეა მი­თი­თე­ბუ­ლი, სა­ი­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცია პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას არ იღებს ინ­ფორ­მა­ცი­ის ნამ­დვი­ლო­ბა­ზე, არ ამოწ­მებს მას.

ახალ­გაზ­რდა იუ­რის­ტთა ასო­ცი­ა­ცი­ამ შე­ის­წავ­ლა ჩვენს მიერ მოკ­ვლე­უ­ლი სა­ი­ტი. ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის იუ­რის­ტის, შო­რე­ნა ლო­ლა­ძის გან­მარ­ტე­ბით, სა­ხე­ზეა სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვე­ბი სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით:

“პირ­ვე­ლი საფრ­თხე ის არის, რომ ეს სა­ჯა­რო სივ­რცეა და მას­ზე ნე­ბის­მი­ერ პირს, ნე­ბის­მი­ე­რი ასა­კის ადა­მი­ანს აქვს წვდო­მა და იქე­დან გარ­კვე­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. შე­ი­ცავს სე­რი­ო­ზულ რის­კებს არას­რულ­წლოვ­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც, რად­გან ნე­ბის­მი­ე­რი ასა­კის ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია ამ სა­იტ­ზე შეს­ვლა.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სა­ი­ტის გახ­სნის დროს გა­მო­დის შე­კი­თხვის გრა­ფა – “ხარ თუ არა სრულ­წლო­ვა­ნი?” და თუნ­დაც არას­რულ­წლო­ვა­ნი იყო, თუ მო­ნიშ­ნავ გრა­ფას და მი­უ­თი­თებ, რომ ხარ სრულ­წლო­ვა­ნი, უპ­რობ­ლე­მოდ შე­დი­ხარ სა­იტ­ზე.

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ქვეყ­ნე­ბი პროს­ტი­ტუ­ცი­ას­თან მი­მარ­თე­ბით სხვა­დას­ხვა კა­ტე­გო­რი­ე­ბად იყო­ფი­ან: ზო­გან სრუ­ლად აკ­რძა­ლუ­ლია პროს­ტი­ტუ­ცია, ზო­გან ნა­ხევ­რად აკ­რძა­ლუ­ლი და ზო­გა­ნაც – დაშ­ვე­ბუ­ლი. ჩვე­ნი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა, ად­მი­ნიტ­რა­ცი­უ­ლი სა­მარ­თლა­დარ­ღვე­ვა­თა კო­დექ­სი, პროს­ტი­ტუ­ცი­ას კრძა­ლავს და იგი შე­სა­ბა­მის სან­ქცი­ებ­საც ით­ვა­ლის­წი­ნებს. ადა­მი­ა­ნი ღია ცის ქვეშ ეწე­ვა სექსმომ­სა­ხუ­რე­ბას თუ ონ­ლა­ინ­სივ­რცე­ში, ამას მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს. ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად იგი­ვეა, უბ­რა­ლოდ, თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ზეა მორ­გე­ბუ­ლი” – გან­მარ­ტავს შო­რე­ნა ლო­ლა­ძე.

იუ­რის­ტის თქმით, ცალ­კე გან­სჯის სა­გა­ნია ისიც, შე­ი­ცავს თუ არა სის­ხლის სა­მარ­თლის და­ნა­შა­უ­ლის ნიშ­ნებს სა­ი­ტის ამ ფორ­მით არ­სე­ბო­ბა, რად­გა­ნაც მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, პროს­ტის­ტუ­ცი­ის­თვის ად­გი­ლის დათ­მო­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის და­ნა­შა­უ­ლია. ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად და ლო­გი­კუ­რად კი, ონ­ლა­ინ­სივ­რცის დათ­მო­ბა პროს­ტის­ტუ­ცი­ის მიზ­ნე­ბის­თვის, ესა­და­გე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის ამ მუხლს.

გარ­და ამი­სა, შო­რე­ნა ლო­ლა­ძე მი­იჩ­ნევს, რომ ასე­თი მო­ცე­მუ­ლო­ბით სა­ი­ტის არ­სე­ბო­ბა ქმნის პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გამ­ჟღავ­ნე­ბის მა­ღალ რისკს, რო­მელ­მაც შე­იძ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნის ღირ­სე­ბი­სა და პა­ტი­ვის შე­ლახ­ვა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვებ-გვერ­დე­ბის დო­მე­ნებს 13 კომ­პა­ნია გას­ცემს, რო­მელ­თაც უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბა დო­მე­ნე­ბის გამ­ცე­მი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის­გან აქვთ მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი. სა­ი­ტე­ბის ში­ნა­არ­სის მო­ნი­ტო­რინ­გი და არა­მარ­თლზო­მი­ე­რი მიზ­ნე­ბის­თვის გა­მო­ყე­ნე­ბის აღ­კვე­თა კი მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ კო­მი­სი­ას ევა­ლე­ბა. უწყე­ბას AMBEBI.GE-მ მი­მარ­თა კი­თხვით – რო­გორ მოხ­და, რომ უკვე ერთ წელ­ზე მე­ტია ქარ­თუ­ლი დო­მე­ი­ნით ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს სა­ი­ტი, რო­მე­ლიც მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის რეგ­ლა­მენ­ტით და­უშ­ვე­ბელ კონ­ტენტს იყე­ნებს და შე­სა­ბა­მი­სად, არ­ღვევს კა­ნონს?

მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ კო­მი­სი­ა­ში გან­გვი­მარ­ტეს, რომ მათ არ აქვთ ასე­თი სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვე­ბის აღ­მო­ჩე­ნის, მო­ნი­ტო­რინ­გის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი და მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში გა­ა­ტა­რე­ბენ შე­სა­ბა­მის ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, თუ მათ ვინ­მე მი­აწ­ვდის დარ­ღვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას:

“ამა­ზე რე­ა­გი­რე­ბას მო­ახ­დენს კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სია. მაგ­რამ თუ ვინ­მე მოგ­ვმარ­თავს, იმ შემ­თხვე­ვა­ში. ჩვენ არ გვაქვს მო­ნი­ტო­რინ­გის მე­ქა­ნიზ­მი, რომ თა­ვად გა­მო­ვავ­ლი­ნოთ. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ათა­სო­ბით დო­მე­ნია, ყვე­ლას ვერ გა­ვა­კონ­ტრო­ლებთ. ჩვე­ნი პრაქ­ტი­კი­დან ასეა: თუ კი მოგ­ვმარ­თა­ვენ კონ­კრე­ტულ დარ­ღვე­ვა­ზე, სპე­ცი­ა­ლუ­რი კო­მი­სია შე­იკ­რი­ბე­ბა და შე­ის­წავ­ლის. დარ­ღვე­ვის შემ­თხვე­ვა­ში გა­ა­ტა­რებს სან­ქცი­ებს.

პირ­ველ ეტაპ­ზე გაფრ­თხი­ლე­ბას იღე­ბენ ასე­თი სა­ი­ტე­ბი, შემ­დეგ ჯერ­ზე კი ჯა­რი­მას. მაქ­სი­მა­ლუ­რი სან­ქცია ჯა­რი­მაა. ჩვენ არ გვაქვს ამ სა­ი­ტე­ბის გა­თიშ­ვის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი. ეს კონ­ტენ­ტი არის და­უშ­ვე­ბე­ლი პრო­დუქ­ცია მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის რეგ­ლა­მენ­ტის მი­ხედ­ვით, ამი­ტომ ამ სა­კითხს კო­მი­სია გა­ნი­ხი­ლავს და მი­ი­ღებს შე­სა­ბა­მის ზო­მებს” – გა­ნუ­ცხა­დეს AMBEBI.GE-ს მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ კო­მი­სი­ა­ში.

ამ ფაქ­ტის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია მი­ვა­წო­დეთ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს. უწყე­ბას მივ­მარ­თეთ კი­თხვე­ბით: შე­ი­ცავს თუ არა და­ნა­შა­უ­ლის ნიშ­ნებს ამ ში­ნა­არ­სის სა­ი­ტე­ბის არ­სე­ბო­ბა ქარ­თულ ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე­ში და აქვთ თუ არა მსგა­ვი ტი­პის საქ­მე­ებ­ზე მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექსში არ­სე­ბობს კონ­კრე­ტუ­ლი 254-ე მუხ­ლი – პროს­ტი­ტუ­ცი­ის­თვის ხე­ლის შე­წყო­ბა, უწყე­ბა­ში გან­გვი­ცხა­დეს, რომ ამ კი­თხვებ­ზე პა­სუ­ხის გა­ცე­მა მათი კომ­პე­ტენ­ცია არ არის და კვლავ მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ კო­მი­სი­ას­თან გა­დაგ­ვა­მი­სა­მარ­თეს.

შსს-ს პრეს­სამ­სხურ­ში გან­გვი­მარ­ტეს, რომ კა­ნო­ნი კონ­კრე­ტუ­ლი პი­რის მიერ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლის გა­მოვ­ლე­ნას და დას­ჯას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, რად­გან არ არის გა­მოკ­ვე­თი­ლი კონ­კრე­ტუ­ლი პირი, შსს სა­კითხს სა­კუ­თა­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ფარ­გლებ­ში არ მო­ი­აზ­რებს.

ე.წ ონ­ლა­ინ-ბორ­დე­ლის არ­სე­ბო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია მი­ვა­წო­დეთ სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სპექ­ტო­რის სამ­სა­ხურ­საც, რომ­ლის მან­და­ტის ძი­რი­თა­დი არსი სწო­რედ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის დაც­ვის სა­კი­თხე­ბია.

უწყე­ბა­ში გვი­თხრეს, რომ აქამ­დე ამ სა­ი­ტის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია არ ჰქო­ნი­ათ, თუმ­ცა, თუკი ვინ­მე მი­მარ­თავს გან­ცხა­დე­ბით და მო­ი­თხოვს, შეს­წავ­ლილ იქ­ნას, რო­გორც პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გამ­ჟღავ­ნე­ბის მა­ღა­ლი რის­კის მა­ტა­რე­ბე­ლი სა­ი­ტი, ისი­ნი მოკ­ვლე­ვას და­ი­წყე­ბენ.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბობს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც კრძლავს პროს­ტი­ტუ­ცი­ას, პროს­ტი­ტუ­ცი­ის ხელ­შე­წყო­ბას და პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გამ­ჟღავ­ნე­ბას, თუმ­ცა რო­გორც პრაქ­ტი­კი­დან იკ­ვე­თე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბე­ბი ფუნ­ქცი­ას სრულ­ყო­ფი­ლად ვერ ას­რუ­ლე­ბენ, რად­გან არ გა­აჩ­ნი­ათ მო­ნი­ტო­რინ­გის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი.

ამას­თან, კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, ასეთ შემ­თხვე­ვებ­ში სან­ქცი­ად მხო­ლოდ ჯა­რი­მა გა­ნი­ხი­ლე­ბა, რაც ცხა­დია, ვერც და­ნა­შა­უ­ლის პრე­ვენ­ცია იქ­ნე­ბა და ვერც მისი აღ­კვე­თის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

წყარო:  https://www.ambebi.ge/article/240005-prostitucia-onlain-vin-unda-gaakontrolos-interne/ 

გთხოვთ სურვილისამებრ შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა, იმისთვის რომ გამოხატოთ თქვენი აზრი პროსტიტუციის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით; ანუ ხართ თუ არა პროსტიტუციის ლეგალიზაციის მომხრე.

წინასწარ დიდი მადლობა გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებისთვის