სამომხმარებლო შეთანხმება

მოცემული საიტი წარმოადგენს თავისუფალი ადამიანების გაცნობის საიტს, სადაც ნებისმიერ თავისუფალ ადამიანს შეუძლია დაეკონტაქტოს და გაიცნოს ერთმანეთი. ადმინისტრაცია მკაცრად აცხადებს შემდგომს – ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს საიტის მომხმარებლების ცხოვრების წესზე, ხასიათზე, კეთილსინდისიერებაზე და ა.შ. საიტი არის განკუთვნილი მხოლოდ გაცნობისთვის, შესაბამისად ინდივიდებს შორის ურთიერთობებს, შეხედულებებსა და დამოკიდებულებაზე პასუხისმგებლობას ჩვენს თავზე არ ვიღებთ.

“სამომხმარებლო შეთანხმება” ძალაში შედის თქვენი მის პირობებთან თანხმობის გამოხატვის მომენტიდან საიტის გამოყენების მეშვეობით კერძოდ მომხმარებლის მიერ მოცემული ვებ-გვერდის გახნის დროს ხელშეკრულების პირობაზე თანხმობის შესაბამისი ღილაკის ( „ვეთანხმები, ვარ 18 წლის“ ) დაჭერის გზით, ამ ღილაკზე დაჭერით თქვენ ადასტურებთ რომ ხართ 18 წელს მიღწეული, ზრდასრული ქმედუნარიანი ადამიანი და სრულიად ეთანხმებით საიტზე Sexcity.ge / Escorts.ge / Escorts.am; -ზე არსებულ სამომხმარებლო შეთანხმებას მიუხედავად მოხმარების სიხშირისა ან საიტზე რეგისტრაციისა. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ეთანხმებით წინამდებარე შეთანხმებას ან არ ხართ 18 წლის, თქვენ ვალდებული ხართ დაუყონებლივ დატოვოთ საიტი. წინამდებარე შეთანხმება მხარეებს შორის დადებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად ზეპირი შეთანემება/გარიგების ფორმით რომელიც წარმოადგენს ორმხრივ გარიგებას.

 • 1. სამომხმარებლო შეთანხმების საგანი
  • 1.1 წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება (შეთანხმება) არეგულირებს ურთიერთობას ვებსაიტ Sexcity.ge / Escorts.ge / Escorts.am; (საიტი) და მის მომხმარებლებთან,  ომელიც უკავშირდება საიტზე შესვლას, რეგისტრაციას, საიტზე ინფორმაციის განთავსებას და საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებას ამ სამომხმარებლო ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დაცვით
  • 1.2 შეთანხმება შეიძლება შეიცვალოს საიტის ადმინისტრაციის მიერ წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ახალი შეთანხმება ძალაში შედის მისი საიტზე განთავსების მომენტიდან. ამ შეთანხმებაში ცვლილებები და დამატებები ძალაში შედის საიტზე განთავსების მომენტიდან
 • 2. საიტის შინაარსი
  • 2.1 საიტი წარმოადგენს 18 წელს მიღწეული, ზრდასრული ქმედუნარიანი ადამიანების გაცნობის საიტს რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს მხოლოდ კანონისმიერი მიზნებისა და უფლებების რეალიზაციას.
  • 2.2 ყველა განცხადება არის განთავსებული მომხმარებლების მიერ ამ შეთანხმების გაცნობისა და ხელშეკრულების პირობებზე თანხმობის გაცხადების შედეგ დამოუკიდებლად და პირადი სურვილის მიხედვით, რომელიც არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კაბნონმდებლობით დადგენილ რეგულაციებს და მოთხოვნებს. საიტის ადმინისტრატორი უფლებამოსილია დააწესოს წინასწარი მოდერაცია (შემოწმება) რათა თავიდან იქნეს აცილებული კანონსაწინააღმდეგო მოწოდების ან ქმედების განხორციელება . საიტის ადმინისტრაციას განცხადებების განთავსების ან რედაქტირების ვალდებულება არ გააჩნია. ეს ყველაფერი მთლიანად მომხმარებლის სურვილსა და ნებაზეა დამოკიდებული. საიტის ადმინისტრატორის მიერ წინასწარი მოდერაციის უფლების გამოყენება დამოკიდებულია საიტის ადმინისტრატორისათვის შესაძლო დარღვევის ფაქტის შესახებ ინფორმირებაზე, ხოლო ამგვარი ფაქტის გამოვლენამდე არსებულ განაცხადზე საიტი პასუხს არ აგებს.
  • 2.3 „სამომხმარებლო შეთანხმების“ მეშვეობით თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ: განცხადებებში ან საიტზე აკძალულია შემდეგი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის განთავსება: სხვისი სახელის, გვარის, მამის სახელის, მისამართის, საპასპორტო ან პირადი მონაცემების, ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის მისამართის და ა.შ. სხვა პირის მონაცემების განთავსებით ზარალის მიყენების შემთხვევაში ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება არა საიტს და მის ადმინისტრაციას, არამედ იმას ვინც ეს ინფორმაცია განათავსა. ის მომხმარებელი, რომელიც გამოავლენს შესაძლო დარღვევის ფაქტს, ადმინისტრაციის მხრიდან VIP სტატუსით უსასყიდლოდ დასაჩუქრდება(დამოკიდებული იქნება ფაქტის დაზუზსტებაზე). მხოლოდ ამ შემთხვევაში იმოქმედებს უფასო VIP სტატუსი 24 საათის განმავლობაში, ხოლო თუ მომხმარებელი გამოავლენს რამოდენიმე დარღვევის ფაქტს, მას შესაბამისად დარღვევის ოდენობის შესაბამისად უსასყიდლოდ მიენიჭება VIP სტატუსი.
  • 2.4 თქვენ ამ შეთანხმებაზე თანხმობით აცნობიერებთ რომ საიტზე შესვლისას თქვენ შეიძლება ნახოთ კონტენტი, რომელიც შეიძლება იყოს შეურაცხმყოფელი, უღირსი ან საკამათო. არავითარ შემთხვევაში საიტი ან/და მისი ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი კონტენტზე, რომელიც არის შექმნილი მისი მომხმარებლების მიერ: კერძოდ საიტზე შეიძლება განეთავსოს სურათები, ნახატები ან ტექსტები აშკარა სექსუალური (ეროტიკული) შინაარსის, რომელიც არის განკუთვნილი მხოლოდ და მხოლოდ 18 წელზე ზემოთ მიღწეული პირებისთვის (21 წელზე ზემოთ იმ ქვეყნებში სადაც ეს მითითებულია კანონით). აკრძალულია სხვა პირის პერსონალური მონაცემების გამოქვეყნება ან დამუშავება.
  • 2.5 წინამდებარე ხელშეკრულება მიუთითებს 18 წელზე ქვემოთ პირებს (21 წელზე ქვემოთ იმ ქვეყნებში, სადაც ეს მითითებულია კანონით), გეკრძალებათ საიტზე შესვლა და შესაბამისი მომსახურების მიღება. თქვენ ვალდებული ხართ დატოვოთ საიტი თუ თქვენი ქვეყნის (ქალაქის) კანონით, თქვენი რელიგიური მრწამსის მიხედვით, სამედიცინო დანიშნულებისა ან სხვა მიზეზის გამო თქვენთვის აკრძალულია ან არ არის რეკომენდირებული ასეთ საიტებზე შესვლა. საიტი ან/და საიტის ადმინისტრაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, თუ თქვენ დაარღვევთ ამ მოთხოვნებს ან დაუყონებლივ არ დატოვებთ საიტს, და ასევე იმ შედეგებზე რაც შეიძლება მოჰყვეს თქვენთვის საიტზე შესვლას.
 • 3. მომხმარებლის უფლებები, ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა
  • 3.1 თქვენ ამ შეტანხმებაზე ამ შეთანხმებაზე მიერთებით/ხელმოწერით თანხმობით გათვიცნობიერებული გაქვთ და ეთანხმებით იმას რომ ის პირი ვინც ქმნის შემდეგ კონტენტს, არის მასზე პასუხისმგებელი: ინფორმაცია, მონაცემები, ტექსტი, სურათები, ვიდეო და სხვა, რაც არის განთავსებული საერთო მოხმარებისთვის და კერძოდაც, ეს ნიშნავს იმას რომ თქვენ, და არა საიტი, ხართ სრულიად პასუხისმგებელი მთელ იმ კონტენტზე რასაც ატვირთავთ, აგზავნით ან მისაწვდომს ხდით საიტის მეშვეობით. საიტი არ აკონტროლებს იმ კონტენტს, რაც მისი მეშვეობით არის გადაცემული, და გამომდინარე აქედან არ იძლევა გარანტიას ამ კონტენტის სიზუსტეზე, სრულყოფაზე ან ხარისხზე.
  • 3.2 თქვენ ეთანხმებით იმას რომ მთელი ინფორმაცია, რაც თქვენს მიერ არის შეყვანილი საიტის სათანადო კატეგორიებში, გეხებათ თქვენ და არ ეხება სხვა პირების უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს, მათ შორის პირადი ცხოვრების შეუხებლობის უფლებას. თქვენ გათვიცნობიერებული გაქვთ და ეთანხმებით იმას რომ თქვენს მიერ განცხადებაში განთავსებული პირადი ინფორმაცია (რაც შეიცავს თქვენს საკონტაქტო ინფორმაციას, თქვენს მიერ ატვირთულ სურათებს, ვიდეოებს და კონტენტს) იქნება განთავსებული და მისაწვდომი შეუზღუდავი რაოდენობის მომხმარებლისთვის გლობალური ქსელის (ინტერნეტის) მეშვეობით.
  • 3.3 თქვენ ეთანხმებით რომ საიტი არ უნდა იყოს თქვენს მიერ გამოყენებული შემდეგისთვის:
    1. – იმ მომსახურეობის გაწევა, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას (მათ შორის პროსტიტუცია);
    1. – ატვირთვა, გადაგზავნა, გადაცემა ან სხვა გზით განთავსება ისეთი კონტენტისა, რომელიც არის არაკანონიერი, მავნე, შეურაცხმყოფელი, რაც შეიცავს მუქარას, ცილისწამებას, არღვევს საავტორო უფლებებს, პროპაგანდას უწევს სიძულვილსა და/ან ადამიანების დისკრიმინაციას რასობრივი, ეთნიკური, სქესობრივი, რელიგიური, სოციალური მაჩვენებლებით, და ასევე თუ შეიცავს შეურაცხმყოფას კონკრეტული პირების ან ორგანიზაციების მისამართით;
    1. – არასრულწლოვანი პირების უფლებების დარღვევა და/ან მათთვის ზიანის მიყენება ნებისმიერი ფორმით;
    1. – პორნოგრაფიის, მათ შორის საბავშვოს, განთავსება;
    1. – უმცირესობების უფლებების დარღვევა;
    1. – მუქარა და შანტაჟი ნებისმიერი ფორმით;
    1. – სხვა პირების ან ორგანიზაციების/გაერთიანების სახელით წარდგენა/რეგისტრაცია ამისათვის საკმარისი უფლებების გარეშე, ასევე შეცდომაში შეყვანა სხვა სუბიექტების/ობიექტების შესახებ.
    1. – ატვირთვა, გადაგზავნა, გადაცემა ან სხვა გზით განთავსება ისეთი კონტენტისა, რისი საჯაროდ განთავსების კანონიერი უფლება თქვენ არ გაგაჩნიათ ან შეზღუდული გაქვთ რაიმე სახის საკონტრაქტო ურთიერთობებით;
    1. – ატვირთვა, გადაგზავნა, გადაცემა ან სხვა გზით განთავსება ისეთი კონტენტისა, რომელიც ეხება რაიმე პატენტს, სავაჭრო მარკას, კომერციულ საიდუმლოებას, კოპირაიტს ან სხვა უფლებებს და/ან საავტორო უფლებებს;
    1. – ატვირთვა, გადაგზავნა, გადაცემა ან სხვა გზით განთავსება სპეციალური სარეკლამო ინფორმაციისა, სპამის (მათ შორის საძიებო), სხვისი ელექტრონული ფოსტის მისამართების, “პირამიდების” სქემების, მრავალსაფეხურიანი (ქსელური) მარკეტინგის (MLM), ინტერნეტ-შემოსავლის სისტემების და ე-მაილ ბიზნესის, “ბედნიერების წერილების”;
    1. – ატვირთვა, გადაგზავნა, გადაცემა ან სხვა გზით განთავსება მასალის რომელიც შეიცავს ვირუსებს ან სხვა კომპიუტერულ კოდებს, ფაილებს ან პროგრამებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერი სახის კომპიუტერული ან სატელეკომუნიკაციო დანადგარის ფუნქციონირების დარღვევა ან შეზღუდვა, ან არასანქცირებული წვდომის პროგრამების, ასევე კომერციული პროდუქტებისა და პროგრამების სერიული ნომრების ან მათი გენერირების პროგრამების, ლოგინების, პაროლების და სხვა არასანქცირებული წვდომის საშუალებების ინტერნეტის ფასიანი რესურსებისადმი, და ასევე ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციის თაობაზე ლინკების განთავსება;
    1. – სამართლებრივი ნორმების მიზანმიმართული დარღვევა;
    1. – მოგროვება და შენახვა სხვა პირების პერსონალური ინფორმაციის;
    1. – საიტის ნორმალური მუშაობის დარღვევა;
    1. – თანამონაწილეობა ისეთ ქმედებებში რომელიც მიმართულია შეთანხმებით გათვალისწინებულ შეზღუდვებისა და აკრძალვების დარღვევაზე;
     1. – მსგავსი თემატიკის ინტერნეტ რესურსების რეკლამის განთავსება (გაცნობის საიტების და ა.შ.).
  • 3.4 წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების დარღვევის შემთხვევაში მომხმარებლის ექაუნთი იქნება დაბლოკილი. ასეთ შემთხვევაში მომსახურება რომლისთვისაც მომხმარებლის მიერ გადახდილია საზღაური უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება და იგი ჩაითვლება გაწეულ მომსახურებისთვის გადახდილ საზღაურად. პრეტენზიები ამ ნაწილში არ დაიშვება. მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
  • 3.5 თქვენ ეთანხმებით რომ საიტის ადმინისტრაცია არ არის ვალდებული განთავსების წინ გადახედოს ნებისმიერი სახის კონტენტს, და ასევე ეთანხმებით რომ საიტის ადმინისტრაციას აქვს უფლება (მაგრამ არა ვალდებულება) თავისი შეხედულებით უარყოს განთავსება ან წაშალოს ნებისმიერი კონტენტი, რომელიც მისი მეშვეობით გახდა მისაწვდომი. თქვენ ეთანხმებით იმას რომ თქვენ დამოუკიდებლად უნდა შეაფასოთ ყველა რისკი, რომელიც დაკავშირებულია კონტენტის გამოყენებასთან, რაც ასევე შეიცავს ამ კონტენტის სანდოობას, სრულყოფასა და სარგებელს.
  • 3.6 თქვენ ეთანხმებით იმას რომ არ გაიმეოროთ, არ “დააკოპიროთ”, არ გაყიდოთ და არ გადაყიდოთ, ასევე არ გამოიყენოთ რაიმე სახის კომერციული მიზნებისთვის საიტის ნებისმიერი ნაწილი, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა როდესაც თქვენ მიღებული გაქვთ საიტის ადმინისტრაციისგან სათანადო თანხმობა.
  • 3.7 თქვენ ათვითცნობიერებთ და ეთანხმებით იმას რომ საიტის მოხმარება შეუძლია ასევე არარეგისტრირებულ მომხმარებლებს. საიტი არავითარ შემთხვევაში არ აგებს პასუხს მათ ქმედებებზე. არარეგისტრირებული მომხმარებლები ისევე როგორც ამ ხელშეკრულების მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად და ისინი წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულებაზე მიერთებულ მხარეს მას შემდეგ რაც გამოიყენებენ ხელშეკრულებაზე მიერთებისათვის განკუთვნილ შესაბამის ღილაკს ( „ვეთანხმები,ვარ 18 წლის“ ) – თანხმობის დასტურს..
 • 4. ლინკები
  • 4.1 საიტზე შეიძლება ადმინისტრატორის მიერ იყოს განთავსებული სხვა რესურსების ლინკები. თქვენ ეთანხმებით იმას რომ საიტი არ აგებს პასუხს ამ რესურსების წვდომაზე და მათ კონტენტზე, და ასევე ამ რესურსების კონტენტის გამოყენების ნებისმიერ შედეგებზე.
 • 5. საიტის უფლებები საიტის კონტენტის მიმართებაში<
  • 5.1 თქვენ ათვიცთნობიერებთ და ეთანხმებით იმას რომ საიტი და მასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო პროგრამა შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელსაც იცავს კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და სხვა კანონი და საერთაშორისო შეთანხმება, და საიტის გამოყენების დროს თქვენს მიერ წარდგენილი კონტენტი არის დაცული საავტორო უფლებებით, სავაჭრო მარკებით, პატენტებით და სხვა სათანადო კანონებით. გარდა იმ შემთხვევებისა, რომელიც არის საიტის მიერ დაწესებული, თქვენ პირობას დებთ, რომ არ მოახდინოთ ცვლილება, არ გაყიდოთ, არ გაავრცელოთ ეს კონტენტი და პროგრამები, მთლიანად თუ ნაწილობრივ.
  • 5.2 თქვენ ათვიცნობიერებთ და ეთანხმებით იმას რომ საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას გამოიყენებთ მხოლოდ პირადი მიზნებისთვის. საიტი არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული მომხმარებლების საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებაზე მესამე პირების მიერ.
  • 5.3 საიტზე თქვენი ინფორმაციის განთავსება ნიშნავს თქვენს მიერ საიტისთვის მის გამოყენებაზე უფლების გადაცემას. საიტის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს წინასწარი შეტყობინების გარეშე წაშალოს მონაცემები, რომელიც არღვევს სხვა პირების უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს, და ასევე შეიცავს ცრუ ან შეურაცხმყოფელ ინფორმაციას.
 • 6. გარანტიებისგან გათავისუფლება
  • 6.1 თქვენ ათვიცნობიერებთ და ეთანხმებით იმას რომ: საიტის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს განცხადებაში განთავსებული ინფორმაციის სინამდვილეზე. კონკრეტული განცხადების განმთავსებელი პირი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას განცხადების შინაარსზე. ნებისმიერ შეთანხმებას მომხმარებლები აღწევენ ერთმანეთში, ანუ Sexcity.ge / Escorts.ge / Escorts.am; არ არის მომხმარებელთა შორის შეთანხმებების მონაწილე, საიტი მხოლოდ აძლევს მომხმარებლებს საშუალებას გამოიყენოს მისი საინფორმაციო პლატფორმა განცხადებების განთავსებისთვის, და არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომსახურეობის შედეგები იქნება შესაბამისობაში მომხმარებლის მოლოდინებთან. საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველანაირ რისკს და პასუხისმგებლობას მომხმარებელი იღებს თავის თავზე. საიტის მომსახურეობა არის წარმოდგენილი “როგორც არის”. საიტი არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას. საიტი არ იძლევა გარანტიას რომ: მისი სერვისი იქნება შესაბამისობაში თქვენს მოთხოვნილებებთან; სერვისის მიწოდება იქნება შეუწყვეტავი, სწრაფი, სანდო და შეცდომების გარეშე; შედეგები რომელიც იქნება მიღებული საიტის გამოყენებით, იქნება ზუსტი და სანდო; რაიმე პროდუქტის, მომსახურეობის, ინფორმაციის და ა.შ. ხარისხი რომელიც იქნება მიღებული საიტის გამოყენებით, იქნება შესაბამისობაში თქვენს მოლოდინებთან; პროგრამის ყველა შეცდომა იქნება შესწორებული. საიტი არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ზარალზე, რომელიც შეიძლება მიადგეს თქვენს კომპიუტერს და თქვენს მონაცემებს საიტიდან მასალების ჩამოტვირთვის შედეგად. საიტი არ აგებს პასუხისმგებლობას მომხმარებელთა შორის კონფლიქტებზე და მათ შედეგებზე, რაც შეიძლება იყოს გამოწვეული Sexcity.ge / Escorts.ge / Escorts.am; -ის გამოყენებით და საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებით. საიტის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვაზე, თუ ეს მოხდა ტექნიკური მიზეზებით, ჰაკერული შეტევის მიზეზად, საიტის პროგრამული ხარვეზების შედეგად, ან თქვენი კომპიუტერის ტექნიკური ხარვეზების გამო. Sexcity.ge / Escorts.ge / Escorts.am; -ის ადმინისტრაციას არ შეუძლია უზრუნველყოს საიტის ყველა ტექნოლოგიისა და სისტემის უნაკლო მუშაობა, Sexcity.ge / Escorts.ge / Escorts.am; -ის გამოყენება, ან საიტთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოყენება. ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს ზარალზე, რომელიც გამოწვეულია საიტის ან მასზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებით. საიტი არ აგებს პასუხისმგებლობას მესამე პირების მიერ პირადი ინფორმაციის არასანქცირებულ კოპირებაზე სხვა საიტებზე ან მედიაში; საიტი არ აგებს პასუხისმგებლობას ეფეკტურობაზე და შედეგზე მასზე განთავსებული განცხადებისა, და ასევე საიტის მომხმარებელთა შორის ურთიერთობებზე; Sexcity.ge / Escorts.ge / Escorts.am; -ს შეუძლია გამოიყენოს მომხმარებელთა ელექტრონული მისამართები საინფორმაციო წერილების და სიახლეების გასაგზავნად.
 • 7. საბოლოო დებულებები
  • 7.1 შეთანხმება წარმოადგენს იურიდიული ძალის მქონე შეთანხმებას თქვენსა და საიტს შორის და არეგულირებს თქვენს მიერ საიტის სერვისების გამოყენებას.
  • 7.2 წინამდებარე შეთანხმების არცერთი დებულება არ უნდა იყოს მიჩნეული როგორც საფუძველი თქვენსა და საიტს შორის სააგენტო ან მეგობრული ურთიერთობების, საერთო
   საქმიანობის, ქირავნობაზე დაფუძნებულ საქმიანობის ან სხვა საქმიანობის რომელიც არ არის პირდაპირ გათვალისწინებული წინამდებარე შეთანხმებით.
  • 7.3 საიტის მხრიდან უმოქმედობა თქვენი ან სხვა მომხმარებლების მიერ შეთანხმების დებულებების დარღვევის შემთხვბევაში არ ართმევს საიტის ადმინისტრაციას უფლებას მოგვიანებით მიიღოს ზომები რათა დაიცვას თავისი ინტერესები, და ასევე არ ნიშნავს იმას რომ მომავალში მსგავსი დარღვევების შემთხვევაში საიტი უარყოფს მის უფლებებს. წესები ძალაში შედის მათი მიღების მომენტიდან. წესების ან მათი ნებისმიერი პუნქტის შესრულებაზე უარის თქმა ნიშნავს მომხმარებლის მხრიდან უარის თქმას საიტის მოხმარებაზე (მხოლოდ 18 წლის ზემოთ პირებისათვის). საიტი მოიცავს მომხმარებელთა კერძო ინტერესებს, პირად ინფორმაციას, ეროტიულ სურათებს, რომელიც არის ატვირთული ოჯახური წყვილების, მამაკაცების და ქალების მიერ, ვისაც სურს გაცნობა და განთავსება ინტიმური განცხადებების, ჯგუფური და აგრეთვე ბისექსუალური სექსისთვის. საიტის შევსება ხდება მხოლოდ საიტის მომხმარებლების მიერ. ადმინისტრაცია (Sexcity.ge / Escorts.ge / Escorts.am; საიტის მესაკუთრე) არ არის პასუხისმგებელი საიტზე მათ მიერ განთავსებულ მასალებზე. თუ აღმოაჩენთ სურათებს თქვენი მონაწილეობით თქვენი ნების გარეშე გთხოვთ აუცილებლად დაგვიკავშირდეთ, რათა ჩვენ, საიტის ადმინისტრაციამ დროულად შევძლოთ ამ პრობლემის აღმოფხვრა. კეთილი სურვილებით, საიტის ადმინისტრაცია და ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი: საავტორო უფლებები დაცულია.
  • 7.4 გაწეული მომსახურებისთვის გადახდილი თანხის გადახდა სმს-ს საშუალებით ან სხვა ნებისმიერი გადახდის საშუალებით ნიშნავს ამ შეთანხმებაზე მიერთებას და თანხმობას იმ პირობაზე რომ მომხმარებელი ვალდებულია გადაიხადოს მომსახურების ღირებულება მომსახურების მიღების მიზნით საიტის მიერ დადგენილი ოდენობით და მოცულობით.

კომენტარები გამორთულია ამ ჩანაწერისთვის.